Načítavam...
Postavy 2Postavy

RECRUITERI.sk
Slovak portal recruiter

Find your recruiter or headhunter

Add a listing

Enter recruiter

Date

Today is Saturday, 20.4.2024

Advertising

prehľad školení OTIDEA


OTIDEA


Inžinier pre R&D centrum


Inžinier pre R&D centrum


Tirn Technology s.r.o.


Práca bazár


3apartmany: GOLEM v Tatranskej Štrbe a PIKK v historickej časti kúpeľov Trenčianske Teplice vedľa hotela Panorama a hotela Kristoff Plaza


Ing. Jozef Majera, headhunter
Facebook

recruiteri.sk

General conditions

1.    VŠEOBECNÝ KÓDEX SPRÁVANIA SA UŽÍVATEĽA

Portál www.recruiteri.sk je miestom, kde sa stretávajú ľudia, ktorí majú rovnaké alebo podobné profesijné potreby, otázky a skúsenosti; pre každú komunitu platia predovšetkým všeobecné pravidlá správania ((morálne, etické aj právne).
Užívateľ berie na vedomie, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 1. plne zodpovedá za obsah užívateľa (profil recruitera/headhuntera, príspevky užívateľa), ním ukladaným v rámci použitia služby;
 2. obsah užívateľa, ukladaný užívateľom v rámci používania služby, musí byť vecný, pravdivý, nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, najmä autorským zákonom, Občianskym zákonníkom či Obchodným zákonníkom, dobrými mravmi, ani zasahovať do práv poskytovateľa alebo tretích osôb;
 3. obsah komunitného portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať úplne prevádzkovať komunitný portál; užívateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup ako k obsahu poskytovateľa a tretích osôb, tak i k obsahu užívateľa;
 4. porušenie podmienok užívateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastavenie poskytovania služby a k zablokovaniu prístupu užívateľa k službe.
 5. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude komunitný portál ani službu meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jej dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku komunitného portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia komunitného portálu a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (popr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).
 6. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby
 7. Užívateľ by si mal zálohovať svoje dáta.
 8. Užívateľ (fyzická osoba) súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje užívateľ buď vyplnil alebo ich poskytovateľ získal na základe žiadosti, alebo v rámci prístupu užívateľa k službe. Užívateľ odoslaním žiadosti alebo začatím používania služby potvrdzuje, že všetky údaje ním vyplnené, vrátane údajov osobných, ak sú poskytované, sú pravdivé a presné a potvrdzuje, že bol pred udelením predmetného súhlasu poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie udeleného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený kedykoľvek takýto súhlas odvolať písomným oznámením na adresu poskytovateľa (to neplatí pre prípady, kedy dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe povinnosti stanovenej právnymi predpismi). Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

2.    PRÁVA A  POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ poskytuje užívateľovi možnosť bezplatne uviesť profil recruiter/headhuntera ako i diskusné príspevky na stránke www.recruiteri.sk. Za odplatu je uvedená len reklama na uvedenej web stránke.
 2. Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah užívateľa, ale s ohľadom na svoje zákonné povinnosti ustanovené najmä v ustanovení § 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (zákon o elektronickom obchode), v znení neskorších predpisov, je oprávnený obsah komunitného portálu (diskusie a adresárov) monitorovať a akékoľvek príspevky či informácie (najmä porušujúce VP, právne predpisy alebo dobré mravy) odstrániť.
 3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do komunitného portálu, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto všeobecných podmienok, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu.
 4. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia užívateľovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby, odstrániť obsah užívateľov a zablokovať prístup užívateľa k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení na zneužitie služby užívateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností užívateľa daných všeobecných podmienok alebo právnymi predpismi.
 5. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na WWW stránkach služby reklamu, a to aj kontextovo cielenú.

3 apartmanyFrancuzstina.comHeadhunteri.sk